Betöltés

Opera lui Domokos Pál Péter

  1. DATELE PERSOANEI CARE PROPUNE ÎNREGISTRAREA VALORII
  2. Numele persoanei/instituției/organizației care propune înregistrarea valorii:

Biblioteca Județeană “Kájoni János”

  1. Datele persoanei de contact care a propus înregistrarea valorii:

Nume: Kelemen Katalin

Adresă: 530223 Miercurea Ciuc, Str. Stadion, nr. 1/bis

Telefon: 0720 544093

E-mail: kelemen.katalin@yahoo.co.uk

DATELE VALORII JUDEȚENE

Numele valorii județene: Opera lui Domokos Pál Péter

Clasificarea valorii județului pe categorii de specialitate: Patrimoniul cultural

Localizarea valorii județene: Județul Harghita, Miercurea Ciuc, Șumuleu Ciuc

Denumirea colecției de valori în care se propune înregistrarea valorii: Județene

 

O scurtă prezentare a valorii județului, descrierea trăsăturilor unice și a istoriei:

Domokos Pál Péter este cunoscut ca etnograf, muzicolog, profesor și scriitor, om de știință cu preocupări multilaterale, specialist recunoscut al etnografiei ceangăilor din Moldova. A studiat în primul rând muzica populară și istoria muzicii, a fost preocupat de studii etnografice, lingvistice și istorice legate de Transilvania și Moldova. Activitatea sa este importantă în domeniul cercetării și prelucrării izvoarelor și documentelor muzicale manuscrise din secolele 17-18.

S-a născut la Șumuleu Ciuc, la 28 iunie 1901, într-o familie de țărani cu șase copii. A terminat clasele elementare în satul natal, după care a studiat la Școala normală din Șumuleu Ciuc, în anul 1916 s-a tranferat la Debrețin, după întoarcere a terminat studiile la Șumuleu Ciuc. A lucrat ca învățător la Cârța, după care a fost înrolat în armată. S-a înscris la universitatea din Budapesta, a fost licențiat ca profesor de matematică, fizică, chimie și muzică. După terminarea studiilor s-a întors acasă în 1926, a fost profesor la Vulcani, pe urmă la Școala normală din Miercurea Ciuc. După trei ani a fost concediat.

În anul 1929 a făcut prima sa călătorie în Moldova, a cutreiarat satele moldovenești cu scopul studierii etnografiei și folclorului ceangăilor. După întoarcerea sa din Moldova a lucrat ca profesor la Târgu Secuiesc și pe urmă la Joseni. După dictatul de la Viena a fost numit de ministrul culturii și educației directorul Școlii Normale de Stat din Cluj. În anul 1943 a luat doctoratul cu “summa cum laude” din istoria Europei de Est și literatura maghiară, la facultatea de filologie a Universității din Cluj.

În toamna anului 1944 s-a mutat cu familia la Budapesta, începând din 1945 a lucrat la ministerul învățământului. În 1948 a fost concediat, câțiva ani a trăit din gospodărirea pământului  propriu, dar după confiscarea pământului a fost nevoit să lucreze ca muncitor. Mai tîrziu a lucrat ca profesor la o școală generală, după care a fost profesor de liceu la Budapesta până în anul 1961.

Doar începând din anii 1960 a avut posibilitatea să publice operele sale, roadele activității sale bogate și multivalente.

Domokos Pál Péter s-a stins din viață la 18 februarie 1992, la Budapesta, după o activitate rodnică la vârsta de 92 de ani.

Domokos Pál Péter este recunoscut pentru opera sa amplă, ca om de știință, cercetător renumit al etnografiei ceangăilor. De la sfârșitul anilor 1920 a cutreierat localitățile ceangăilor din Moldova, culegând folclorul, studiind etnografia, sociografia și istoria ceangăilor. A publicat o serie de studii și articole etnografice și istorice despre ceangăii din Moldova în diferite periodice de specialitate din Ungaria.

Prima ediție a operei sale monografice intitulate “Ungurii din Moldova” (A moldvai magyarság) a fost publicată la Șumuleu Ciuc în 1931, această lucrare importantă despre ceangăi a fost republicată de mai multe ori. În 1987 a fost publicată o ediție prelucrată la Budapesta.

Activitatea lui Domokos Pál Péter este deosebit de însemnată și pentru năzuințele sale de reînviere și păstrare a tradițiilor locale folclorice și a portului popular traditional din Ciuc, la sfîrșitul anilor 1920 și începutul anilor 1930. În 1930, împreună cu pictorul Nagy Imre și etnograful Vámszer Géza din Miercurea Ciuc, au realizat o expoziție monumentală de etnografie la Șumuleu Ciuc, obiectele adunate și expuse au servit ca bază la înființarea Muzeului Secuiesc al Ciucului.

Activitatea sa științifică este valoroasă în mai multe domenii, în domeniul cercetării surselor muzicale vocale și instrumentale din Moldova, a etnografiei și istoriei ceangăilor, isoriei culturii și demografiei. Ca folclorist și muzicolog, în culegerea surselor muzicale folclorice a fost continuatorul metodei lui Bartók Béla și Kodály Zoltán.

În anul 1979 a republicat într-un volum marea culegere de cântece, Cantionale Catholicum a lui Ioan Caioni (publicat prima dată la Șumuleu Ciuc în 1676) și cartea lui Petrás Incze János. A scris și a publicat în 1989 o carte biografică despre episcopul Márton Áron.

Cunoștințele sale bogate, adunate despre cengăii din Moldova au fost publicate într-o serie de volume, între care amintim cele trei volume despre muzica populară a ceangăilor. În anii 1987 și 2001 a fost republicată lucrarea sa monografică despre ceangăii din Moldova (A moldvai magyarság).

Opera bogată și valoroasă a lui Domokos Pál Péter a fost recunoscută cu premii și distincții:

1986 – premiul „Bethlen Gábor”

1991 – premiul „Széchenyi” pentru opera sa multivalentă

2002 – premiul „Magyar Örökség”, post mortem

2006 – premiul „Magyar Művészetért”, post mortem

Memoria lui Domokos Pál Péter este păstrată și cinstită pe meleagurile natale. La Șumuleu Ciuc în fața clădirii fostului școli normale se află sculptura care îl reprezintă, creația artistului Bodó Levente. În clădirea Colegiului Național „Márton Áron” se află o placă memorială în cinstea lui. Centenarul nașterii sale a fost sărbătorit în anul 2001 de Asociața Culturală a Ceangăilor „Lakatos Demeter”.

Motivul includerii în colecția de valori a județului:

Domokos Pál Péter, etnograf, muzicolog, profesor și scriitor, om de știință cu preocupări multilaterale este apreciat ca cel mai cunoscut dintre cercetătorii populației ceangăilor din Moldova. A desfășurat o activitate amplă în domeniul cercetării muzicii vocale și instrumentale din Moldova, etnografiei și istoriei ceangăilor, isoriei culturii și demografiei. Totodată activitatea sa este însemnată în domeniul cercetării și prelucrării surselor muzicale manuscrise din secolele 17-18.

Una dintre cele mai valoroase lucrări monografice despre ceangăi este cartea sa, “A moldvai magyarság” (Maghiarii din Moldova), apărută prima dată în 1931, reprezentând o sursă valoroasă etnografică, sociografică și istorică pentru cercetătorii domeniului.

Pe lângă activitatea sa științifică multilaterală trebuie să amintim preocupările sale pentru reînvierea și păstrarea tradițiilor locale folclorice și a portului popular tradițional din Ciuc.

Opera lui Domokos Pál Péter este legată strâns de locurile natale, dar în același timp activitatea sa științifică multilaterală se integrează valorilor și moștenirii culturale maghiare și generale. În concluzie propunem includerea operei și moștenirii sale în Valorile harghitene.

Lista surselor de informare legate de valoarea propusă (bibliografie, pagini web, surse multimedia)

Opere mai importante apărute:

A moldvai magyarság. Csíksomlyó, 1931.,  ediția  2. Kolozsvár, 1934,; ediția a 6- a: Budapest, Fekete Sas, 2001.

Zemlényi János kéziratos énekeskönyve (XVII. század), Kolozsvár, 1939.

Adalékok Moldva történetéhez. Kolozsvár, 1940.

Mert akkor az idő napkeletre fordul. Ötven csángómagyar népdal. Kolozsvár, 1940.

Moldvai csángó mese és négy csángómagyar ének. Kolozsvár, 1942.

Rezeda. 96 csángómagyar népdal. Budapest, Zeneműkiadó, 1953.

Hangszeres magyar tánczene a XVIII. században. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1978.

 „…édes Hazámnak akartam szolgálni…”: Kájoni János Cantionale Catholicum = Petrás Incze János Tudósítások. Budapest, Szent István Társulat, 1979.

Bartók Béla kapcsolata a moldvai csángómagyarokkal. Népdalok, népmesék, népszokások, eredetmondák a magyar nyelvterület legkeletibb részéről. Budapest, Szent István Társulat, 1981.

Az én Erdélyem. Domokos Pál Péter elmondja életét Balogh Júliának.  Budapest, Vita Kiadó, 1988. (Életutak 1. Oral History Arhivum) Online: Oral History Archivum (OHA). http://www.visszaemlekezesek.hu/domokos-pal-peter

Rendületlenül. Márton Áron, Erdély püspöke. Szeged, Eötvös Kiadó – Szent Gellért Egyházi Kiadó, 1989.

Múltbanéző. Tanulmányok. Budapest, Magvető, 1990.

A moldvai magyarság. Budapest : Fekete Sas, 2001.

Moldvai útjaim = Călătoriile mele prin Moldova. Ediție bilingvă, maghiară – română. Csíkszereda – Miercurea Ciuc, Editura Harghita, 2005.

Coautor:

Csángó népzene I-II. (cu Rajeczky Benjamin). Budapest, Zeneműkiadó, 1956., 1961.

Csángó népzene III. (cu Rajeczky Benjamin). Budapest, Editio Musica, 1991.

Bibliografie selectivă:

Almási István: Domokos Pál Péter emlékezete. In: Székelyföld V. (2001) 6. 72-80.

Almási István: Domokos Pál Péter népzenekutatásainak jelentősége. In: Erdélyi Múzeum,63. kötet, 2001. 3-4.füzet. Online elérés: http://epa.oszk.hu/00900/00979/00022/m03almasi.htm

Balogh Edgár: A csángók vándorapostoláról. In: A Hármas kis tükör. Budapest: 1945., 219-222 o.

Beke György: Magunk keresése. 1972.

Beke György: Domokos Pál Péter öröksége. In: Honismeret, 1992/ 3.

Domokos Mária: Domokos Pál Péter írásainak válogatott bibliográfiája. In: Székelyföld V. (2001) 6. 87-92.

Hajdú Demeter Dénes (szerk.): In memoriam Domokos Pál Péter. Budapest: Erdély Művészetéért Alapítvány, s.a. (Erdélyi Füzetek 2.)

Halász Péter: Domokos Pál Péter moldvai útjai. In: Domokos Pál Péter: Moldvai útjaim = Călătoriile mele prin Moldova. Ediție bilingvă. (Bibliotheca Moldaviensis.) Editura Harghita, Miercurea Ciuc – Csíkszereda, 2005. p. 5-28.

Halász Péter (szerk.): „Megfog vala apóm szokcor kezemtül…” Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Budapest, Lakatos Demeter Egyesület, 1993.

Halász Péter (szerk.): „…Teljes célomat elértem.” Domokos Pál Péter születésének századik évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. 2001. április 11. Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület, Budapest, XXX (Csángó Füzetek 4.)

Halász Péter: Domokos Pál Péter halálának 25.éves évfordulója. In: Művelődés. 2017., 2.szám

Lukács László: „Domokos Pál Péter, Magyarország királya”. In: Honismeret XXIV. (1996) 3. p. 58-60. (A mai apărut: In: Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Moldvai csángók a változó időkben. Budapest, s. n. [1999]. 155-157.)

Oláh Gál Elvira: A moldvai csángómagyarok vándorapostola. Beszélgetés Domokos Pál Péterrel 1990. május havában. In: Székelyföld II. 1998., 7. p. 98-108.

Szabó T. Attila: A transylvan magyar társadalomkutatás. In: Hitel 1938/1.

Székedi Ferenc: Évek, emlékek, életem. Beszélgetés a kilencven esztendős Domokos Pál Péterrel. Csíki Lapok, 1991. január 15 (Megjelent még: Ezer Székely Leány Napja. Csíkszereda Kiadóhivatal – Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának kiadója, 2010., p 15-20.

Szőcs János: Domokos Pál Péter Csíkszeredában. In: Székelyföld V., 2001., 6. 56-69 o.

Tánczos Vilmos: Nekem nem az a hazám, amit Kádár vagy Rákosi mondott… Interjú Domokos Pál Péterrel. In: Európai Idő (Sepsiszentgyörgy) (1991) 40. és 41-42. (A mai apărut:  Székelyföld V., 2001., 6. 43-54.; Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Mirk Szidónia Kata (redactor): Editura Harghita, Miercurea Ciuc – Csíkszereda, 2007. p. 403-413.)

 

Surse online:

Domokos Pál Péter. Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Articol biografic. Online: https://kriterion.ro/glossary/domokos-pal-peter/

Domokos Pál Péter. Oral History Archivum (OHA). [Interviu biografic în limba maghairă, realizat de Balog Júlia, 1986.] Online: http://www.visszaemlekezesek.hu/domokos-pal-peter

Domokos Pál Péter. Articol biografic. [Baza de date a personalitățilorharghitene, limba maghiară]

http://szemelyisegek.konyvtar.hargitamegye.ro/hu/d/59/span-classunderdomokos-pal-peterspan

 Pagina web oficială a valorii județene:

 

III. ANEXE

  1. Fotografia și documentația audio-vizuală a valorii propuse.

Foto 1: Domokos Pál Péter în anii 1940.

Foto 2: Domokos Pál Péter în Moldova, 1931.

Foto 3: Domokos Pál Péter, între ceangăi la Galbeni, județul Bacău, 1931.

Foto 4: Domokos Pál Péter. Fotografie originală (4×3 cm), 1934. Proprietatea Bibliotecii Județene “Kájoni János”

Foto 5: Domokos Pál Péter, portret

Foto 6: Statuia lui Domokos Pál Péter la Șumuleu Ciuc

  1. Documente care atestă conformitatea cu hotărârea nr. 1.alineatul (1) a legii Hungarikum, Scrisoare de recomandare și de susținere.
  2. Declarație care contribuie la utilizarea fotografiilor și filmelor atașate la propunere.